อ่านภาษาไทย

Posted July 9, 2013 by banpasa
Categories: Uncategorized

สวัสดีครับ นักเรียนและผู้สนใจทุกท่าน

วันนี้ ผมต้องการเขียนบางอย่างเป็นภาษาไทยสำหรับบล๊อคบ้าง บล๊อคนี้ได้สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 2011 ซึ่งมีข้อความที่โพสท์เฉพาะการแนะนำวิธีการเรียน แหล่งที่จะฝึกภาษาไทยเท่านั้น ผมรู้สึกมีความผูกพันกันการสอนมาก ผมได้สอนภาษาไทยมาเป็นเวลา 21 ปีแล้ว ก็ไม่เคยรู้สึกเบื่อเลย ยิ่งสอนก็ยิ่งมีความตื่นเต้นด้วยความกระตือรือร้น การสอนเป็นวิทยาการที่ท้าทายในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น พร้อมๆกันกับพัฒนาแนวการสอนให้เป็นที่เข้าใจได้ง่ายยิ่งๆขึ้นสำหรับผู้เรียนชาวต่างชาติ 

 

จากการที่ได้รับประสบการณ์ในการสอนมา ผมใคร่อยากจะชี้แนะสำหรับผู้เรียนใหม่ ให้จำคำศัพท์ให้มากๆ ขณะเดียวกันก็ฝึกใช้ประโยคง่ายๆและสั้นๆสำหรับการสนทนา เมื่อนักเรียนรู้คำศัพท์มากเท่าใด ก็ยิ่งเป็นผลดีสำหรับนักเรียนมากขึ้นเท่านั้น การเรียนระดับชั้นพื้นฐาน จำเป็นต้องฝึกคำศัพท์หรือวลีที่ใช้สำหรับชีวิตประจำวันเท่านั้น โดยมีวิธีในการฝึกดังนี้ คือ สร้างบทสนทนาตามสถานะการณ์ที่เราต้องการและสนใจก่อนเป็นอันดับแรก ฝึกถาม และ ฝึกตอบ ด้วยตัวเองให้ได้วันละ 1 บทสนทนา ภายใน 1 เดือน ผู้เรียนจะพัฒนามาก ซึ่งก็เพียงพอที่จะก้าวไปสู่การอ่านในระดับชั้นกลางต่อไป

แนวการเรียนระดับชั้นกลาง 

นักเรียนต้องจัดหาครูผู้สอนสำหรับตนเอง เพราะจะพบกับปัญหามากมายที่จะเข้าใจความหมายของคำใหม่ๆและคำเหมือน ผมไม่แนะนำให้ใช้หนังสือตำราเรียนใดๆ แต่ระดับชั้นนี้จำเป็นต้องใช้เนี้อหาของข่าวประจำวันเป็นสื่อในการเรียน เพราะตามเนื้อหาของข่าวยังคงอ้างอิงถึงชีวิตประจำวัน ถึงสิ่งเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นรายวัน ทั้งนี้ ผู้เรียนจะไม่รู้สึกเบื่อการเรียน และยังนำเนื้อหาของข่าวไปเล่าสู่ให้ผู้อื่นฟังได้อีกด้วย นั่นก็ยิ่งจะทำให้จดจำคำศัพท์ได้มากมาย เมื่อผู้เรียนศึกษาเป็นเวลาประมาณ 2 ปีโดยมีการควบคุมโดยครู นักเรียนจะสามารถให้คำปรึกษา สนทนา และถ่ายทอดความรู้ของตัวนักเรียนเองได้  (โปรดติดตามต่อไป…)

Triple Your Money Here

Posted July 9, 2013 by banpasa
Categories: Uncategorized

Static Banner++ Pay Instantly

Static Banner++ Pay Instantly

Static Banner

Static Banner

Static Banner

Static Banner

Static Banner

Format of My Thai Lessons

Posted December 31, 2012 by banpasa
Categories: Format of Thai Lessons

Tags:

BEGINNING LEVEL I

 1. Self-introduction and basic information question words
  • Basic Thai grammar, basic question words.
 2. Small talk and basic yes – no question words
  • Basic yes – no question words.
  • Asking about daily life, preferences, hobbies, interests.
 3. Polite requests
  • How to make various kinds of polite requests.
  • Practice organizing different polite requests to respond them correctly.
 4. Numbers and the counting system
  • Numbers and counting system in Thai
  • How to ask for the time and how to tell the time in Thai.
 5. Time words and clock
  • About the Thai clock and general time words.
  • How to ask for the time and how to tell the time in Thai.
 6. Foundation of Thai reading and writing
  • Introduction to Thai consonants and vowels.
  • Understanding the combination of consonants and vowels.

BEGINNING LEVEL II

 1. Talking about the family
  • Question words denoting if the actions have been done already.
  • The term for members of the family.
 2. Asking for directions
  • How to ask for and give direction.
  • Many useful phrases, expressions concerning directions.
 3. Telephone
  • The basic structure of a telephone conversation.
  • How to ask for a specific person, conversation phrases
  • How to leave and take messages and other telephone mannerisms.
 4. Restaurant
  • How to order food in a restaurant.
  • How to count various kind of food.
 5. Daily routines
  • This lesson emphasizes on verbs used in different areas of everyday life, for example, the verbs used when doing housework, the verbs used in an office, some specific phrases to mention how to go to somewhere, etc.
 6. Systematic Thai
  • Study the rules of reading connected to the tone of Thai words.
  • Use the Thai reading system to correct and improve pronunciation.

INTERMEDIATE LEVEL I

 1. Shopping
  • This lesson, with several new and useful words, will help you interact more comfortably while shopping and bargaining. The cultural background of Thai bargaining is also included.
 2. Clothing
  • You will learn the names of clothing items. Thai customs regarding the appropriation dress code will also be taught.
  • In addition, some modifiers used for describing dress are included.
 3. Housing (renting houses / apartment)
  • Short and concise expressions to use in renting or talking about details of an apartment or house will be emphasized.
 4. Health and drug store
  • In this lesson we will deal with health problems. You will be learning the terms used in describing illness and how to buy medicine and talk to a doctor.
 5. Recreation
  • In this lesson you will learn how to talk about things to do for enjoyment, such as, going to the cinema, playing sports and travelling around Thailand. The dialogues also include different ways to express ideas, opinions and criticism.
 6. Giving opinion
  • Necessary patterns related to giving opinions will be provided.
  • Students will start to practice listening and talking about opinions.
 7. Basic reading comprehension
  • Start to practice reading Thai newspaper and magazines.
  • Many words and expressions used in this field are practically provided.

INTERMEDIAT LEVEL II

 1. Slang and idioms
  • The lesson will make it much easier for you to understand daily Thai conversation in which so many slang and idioms are frequently used.
 2. Business Thai
  • The lesson provides different business topics according to the student’s interest, for example, finance, banking, employment, etc.
 3. Thai for tourists
  • The lesson covers all important topics for a foreign tourist.
 4. Thai cooking
  • This lesson gives introductions on cooking and how to cook individual Thai dishes. It includes various terms for materials and methods of Thai cooking.
 5. Thai cooking
  • This lesson gives introductions on cooking and how to cook individual Thai dishes. It includes various terms for materials and methods of Thai cooking.
 6. Thai for golf
  • This optional course is available to any student who prefers to communicate in Thai with caddies and other Thai players in different situations on the golf course.
 7. Thai reading
  • You will read different types of documents, such as columns in newspapers, articles from magazines, advertisements and different kinds of letters.
 8. Thai writing
  • You will learn and practice writing essays, different kinds of letters, and records of events.

ADVANCED LEVEL I

 1. Different group of vocabulary
  • Student will intensively study all important and necessary vocabulary used in Grade 6 level.
 2. Grammars and patterns
  • This part will provide a student essential grammars and patterns used to compose essays and advanced conversation.
 3. Advanced conversation
  • The course provides various topics and patterns for discussion and opinion expression.
  • The lesson will explain important and interesting aspects of Thai culture and various traditions.
 4. Thai reading
  • You will read more advanced documents, such as columns in newspapers, articles from magazines, advertisements and different kinds of letters.
 5. Thai writing
  • You will learn and practice writing more advanced essays, different kinds of letters, records of events, dictation and speech, including translation practice on different kinds of documents, both from Thai into English and from English into Thai.

ADVANCED LEVEL II

 1. Advanced conversation
  • Students will practice having conversations on different topics for deeper discussion and opinion expression.
 2. Special words and phrases
  • The lesson will provide special words and phrases used in specific ways such as exclamations, complicated conjunctions and prepositions, royal words, and complicated slang and idioms.
 3. Thai history and culture
  • Learning language and culture are parallel. As you learn Thai culture, the logic of Thai language will become more apparent.
  • The lesson will explain important Thai history and interesting Thai tradition.
 4. Examples of Thai literature
  • Students will have a chance to experience some parts of well-known Thai literature, which generated many Thai proverbs and idioms. Thai lesson will give students insight of Thai culture, society and values especially in the past.
 5. Thai reading
  • You will read complicated papers such as agreements, contracts, laws, etc.
 6. Thai writing
  • You will learn and practice writing complicated documents such as drafting an agreements, contracts, or any documents related to business.

Read the rest of this post »

Interview With Kru Simon

Posted July 20, 2012 by banpasa
Categories: Uncategorized

Interview With Kru Simon (Sommorn Kumfoopen)

How many years have you been teaching?

Kru: Since 1981 as an English teacher and since 1987, I started to teach Thai.

Why did you chose teaching as a profession?

Kru: Educating people is the greatest way making my mind peaceful and I have been so proud of my successful learners. I chose teaching from more than 10 jobs I did in the past and I ran my own businesses before, most of them about negotiation and they consumed a lot more energy and nerve.

What are your work experiences and education?

Kru: Bachelor’s Degree in the field of mass communication from Ramkhamhaeng University, Bkk. graduated in 1985.

Thai for Beginners in Chiang Mai

What would you say is your style of teaching?

Kru: Friendly, negotiable and flexible with my primary style of clearness in pronunciation.

What teaching methods do you use?

Kru: Depending upon the need of students. Mainly, natural methods are preferable. I use flash cards, textbooks, and natural communication with my students to aid in his/her learning Thai. I like to mix things up and make it as fun as possible for my students.

Where do lessons take place?

Kru: At the student’s home, one to one as private lessons or a few students can be formed up a class.

What are your costs?

Kru: The cost for Thai lessons are in varieties of the distance and the number of the hours picked up each day with the same number throughout each course, a private student who studies one hour a day on Mon – Fri is 300 Bht ($9 US) /hr. A private student who studies one hour a day for for 2 – 3 days a week is 350 Bht ($10.50 US)/hr. 50 ($1.50 US) Baht off will be offered to the student who takes 2 hours a day for each hour.

Payments are done weekly. This charge needs to be paid on Monday for the whole week in advance. No compensation for the absence of the student. The extra charge according to the distance to students’ places will be applied.

A package of 20, 30 and 50 hours of Thai lessons will less the teaching charge respectively.

Baoy’s Thoughts on Kru Simon

I bought 25 hours of private lessons with Kru Simon. 4 sessions a week with each sessions being 2 hours long. I definitely recommend Kru Simon if you are looking to learn Thai. For private lessons, you can’t beat his prices. It’s even better than the prices for many group sessions offered elsewhere. Kru Simon is also very flexible with dates and time, and very understanding if you need to reschedule. What’s nice of him is that he doesn’t charge for traveling to your location (unless you are really out of his way). His teaching program will be adapted to your personal needs and preferences.

He’s constantly looking for new ways to keep the lessons interesting and exciting. Flash cards, direct conversation in Thai, story writing, and story translating are just some of the methods he uses.

After completing 25 hours of lessons (and just as much time spent doing homework), I am already able to converse with local Thais in Thai!

I recently purchased an additional 30 hours for SKYPE lessons for when I get back to Toronto!

Contact Kru Simon

Phone:  083-480-5254

Website: Click HERE

Email: smkumfoopen@gmail.com
Skype: simonk.chiangmai

How to learn Thai successfully

Posted July 20, 2012 by banpasa
Categories: Uncategorized

Tags:

Are you looking for an intensive Thai course in Chiang Mai?

Posted September 3, 2010 by banpasa
Categories: Learn Thai in Chiang Mai, Study Thai in Chiang Mai, Thai Courses in Chiang Mai, Uncategorized

Frustrated with trying to learn a tonal language?

Tired of being ripped off when you try to negotiate?

Upset that you just can’t seem to pick up Thai,

No matter how long you’ve been here?

TIME TO MAKE A CHANGE.

Go to Website: CLICK HERE

Cheers!

Sommorn “Simon” Kumfoopen

Phone # 083-4805254

Website: http://banpasathai.com

Static Banner

Top 5 Thai Courses in Chiang Mai

Posted January 6, 2010 by banpasa
Categories: Format of Thai Lessons, Learn Thai in Chiang Mai, Study Thai in Chiang Mai, Thai Courses in Chiang Mai

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

Chiang Mai Thai Courses

There are literally dozens of Thai courses and schools available in Chiang Mai to choose from. Finding the right one can be tough, but a few are consistently recommended by friends of mine here in Chiang Mai that have spent some time on the Thai language learning scene.

Below you’ll find my pics for the top 5 Thai courses in Chiang Mai. My students have studied at all 5 of these places, and with several other smaller schools and private tutors that didn’t make the cut. These seem to be not only my picks but the picks of my students as well.

So, without further ado… ( In no particular order)

My Picks for the Top 5 Thai Courses in Chiang Mai:

#5- A.U.A Language Center
Address:
73 Ratchadamnern Road
Prasing, Chiang Mai 50200 Thailand
ph: +66 053 278407

Thai Courses Offered:
Thai 1, Thai 2, Thai 3, Small Talk, Basic Reading and Writing, Advanced Reading and Writing

Course Fees: 4200 Baht per course

Placement Tests / Interview: Yes (150 Baht)

Class Times:
10:00am – 12:00pm (or) 1:00pm – 3:00pm
Monday – Friday

Private Lessons: Yes (350 Baht / hr)

The good:These guys are a time tested option for ex-pats who live in Chiang Mai and want to study Thai. A lot of people have studied here and have good things to say about them. I found the classes to be good, but a bit slow.

The bad and the Ugly : They don’t offer student visas, even for long term students and the teachers also ignore the text and “teach from the hip”.

#4- YMCA Language Center
Address:
73 Ratchadamnern Road
Prasing, Chiang Mai 50200 Thailand
ph: +66 053 278407

Thai Courses Offered:
Thai 1, Thai 2, Thai 3, Small Talk, Basic Reading and Writing, Advanced Reading and Writing

Course Fees: 4200 Baht per course

Placement Tests / Interview: Yes (150 Baht)

Class Times:
10:00am – 12:00pm (or) 1:00pm – 3:00pm
Monday – Friday

Private Lessons: Yes (450 Baht / hr)

The good These guys are a time tested option for ex-pats who live in Chiang Mai and want to study Thai. A lot of people have studied here and have good things to say about them. I found the classes to be good, but a bit slow.

The bad and the Ugly They don’t offer student visas, even for long term students and the teachers also ignore the text and “teach from the hip”.

#3- Chiang Mai University
Address:
239 Huay Kaew Road
Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

Thai Courses Offered:

One Year Thai Language and Culture Course, Speak Thai in 15 Days Introduction Course, Thai 1, Thai 2, Thai 3

Course Fees: 5,000 per unit, or 30,000 for the One Year Program

Placement Tests / Interview: Yes

Class Times:
Vary by class / instructor availability

Private Lessons: No

The good : Chiang Mai Unversity is regarded as Northern Thailand’s number one school, and with good reason. The language institute has a good reputation for their 45 hour Thai 1 course, when it is available.

The bad and the Ugly : The 30 hour course is basically a paid educational visa program. You pay 30,000 baht, you study 4 hours a week, and you get a 1 year visa from the Thai government. The Thai 1 class is good, but often doesn’t open because of lack of students. They won’t open a class if they don’t have at least 6-8 students. The Thai 2 course rarely (if ever) has enough students, and Thai 3 has not ever opened (yet) that I am aware of. Hopefully once word spreads of their Thai programs, this will change as the Thai 1 class has gotten good reviews.

#2- Banpasa Thai Language Institute
Address:

Room #309-310, 3rd Floor of ICON-SQUARE Computer Chiangmai
130 Manee Nopparat Road,

Muang Chiangmai,

Chiangmai 50000

Thailand.
Map of the location: HERE
Phone # 083-4805254

Website: http://banpasathai.com

Thai Courses Offered:
Intensive Beginner – Advanced, Private Tuition

Course Fees: 300 baht / hr

Placement Tests / Interview: Yes

Class Times:
Available from 8:00am – 6:00 PM

Private Lessons: Yes

The good : Of course, I have plenty of good things to say about our program, and I can confidently place us in the top 5 on this list. Granted I’m a bit biased, but we do offer private lessons from yours truly, in your home for as little as 300 baht per hour. At that price we are competitive with the other big universities and you will get more personal attention.

The bad and the Ugly :There is something to be said for studying in a class with other people. You make friends, you meet people with similar interests and you can measure your progress against your classmates. So unless you can find a study partner, it will just be you and me. Also, if you don’t have a place for us to meet, you will have to come to our school in San Kampaeng, which is about a 25 minute drive from downtown depending on traffic.

#1- Payap University
Address:
Super highway, Chiang Mai – Lamphun Rd
Chiang Mai
Thailand, 50200

Thai Courses Offered:
Intensive Thai 1-8

Course Fees:7500 Baht per course

Placement Tests / Interview: Yes

Class Times:
9:00 – 12:00 or 1:00 – 4:00

Private Lessons: No

The good : Probably one of the best, and most intensive Classroom options in Chaing Mai. The instructors are top notch, and a few are authors of popular Thai study books here in Thailand. Some teachers do “teach from the hip”, but the classes are small and these teachers know what they are doing.

The bad and the Ugly : By far the most expensive option in Chiang Mai. If you want a student visa, be ready to cough up an extra 4500 baht and 2 months tuition up front (you will need to do this every 3 months). Like CMU, there are also problems with the availability of classes after Thai 2 or 3. Thai 4 and above rarely opens as there are rarely enough students to fill classes. Because they have a large International College however, you can expect each level to open at least once a year. Try to contact someone in admissions to find out the bests time to start a “cycle” so that you can go through the classes with the students in the Thai language major.

The Best information about Thai language Courses!

Well, there you have it, my top 5 picks for Thai Schools in Chiang Mai. These are the big 5, and I’m happy to slot myself in there on that list. If you’d like to talk to some of my current or former students (many who have tried a lot of the schools in the area), give me a call, and I will gladly put you in touch with them!

Let me know if there is anything else you would like to know about Thai Courses in Chaing Mai!!

All the best,

-Kru Simon

Phone # 083-4805254

Website: http://banpasathai.com
———————————————————————————————–

Update
Dear interested students,

Thank for visiting this blog.

I would be glad to teach you Thai language, I am also available some time on different days let me know as per your scheduled day and time.

My teaching format for the beginning level is concerning about conversational communication for 20 hours and then moving forward to learning Thai script that will take another block of time, The lessons focus on daily usage. However, all lessons are based on students requirement.

The private classes are paid upfront in 20 hour blocks costing 300 Baht per hour.This works out at 6,000 Baht for a block which is competitive with other private tutors.

Do you mind coming to my teaching place? I would like to invite you to my office, direction link provided below,

The classroom is in “ICON Square” right next to the north side of Chiang Mai’s famous moat. This is centrally located and every songtaew and tuk-tuk driver knows the name ICON so transport there and back is very convenient. Coming from everywhere in the city where your stay is might take about 10-20 minutes.

Within reason class times can be arranged around your schedule, So let’s share an idea of your exact dates and preferred times the easier it will be for me to fit you in around my other students.

Google search: icon square Chiangmai
Link of location map: Here
Hope to see you very soon.
You may call me any time for reservation: 083-4805254
All the best,
Kru Simon

Static Banner


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.